A A A

BIBLIOTEKA i ARCHIWUM dokumentacji i prac magisterskich

Zasady udostępniania zbiorów:

 

 

 1. Materiały archiwalne – prace magisterskie i dokumentacje konserwatorskie – udostępniane są nieodpłatnie dla potrzeb działalności naukowo-badawczej lub dydaktycznej zgodnie z normami prawa autorskiego (DzU Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz zasadami określonymi Zarządzeniem Nr 43 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dn. 12.10.2000 w sprawie warunków udostępniania niepublikowanych prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.
 2. Wszystkie materiały archiwalne udostępniane są wyłącznie na miejscu w obecności pracownika ZKMiRzP upoważnionego do opieki nad zbiorami, a fakt udostępnienia jest każdorazowo odnotowywany w karcie udostępnień pracy przechowywanej w archiwum.
 3. Osoby korzystające z materiałów archiwalnych zobowiązane są do wypełnienia wniosku (formularz do pobrania na dole strony)
 4. Studenci i doktoranci spoza ZKMiRzP zobowiązani są dodatkowo do przedstawienia zaświadczenia z wyższej uczelni lub innej jednostki naukowo-badawczej, potwierdzającego, że korzystanie z materiałów potrzebne jest do pracy naukowej, a przedstawiciele urzędów, instytucji i organizacji oraz przedsiębiorstw - pisemnego upoważnienia zawierającego prośbę instytucji o udostępnienie materiałów.
 5. We wszystkich przypadkach udostępnienie materiałów archiwalnych wymaga zgody Kierownika ZKMiRzP, poświadczonej podpisem złożonym na wniosku.
 6. Kierownik może odmówić zezwolenia na korzystanie z materiałów archiwalnych ze względu na zły stan zachowania lub w przypadku, gdy są one porządkowane, opracowywane, niekompletne lub przygotowywane do publikacji.
 7. W przypadku studentów ZKMiRzP zgody Kierownika Zakładu wymaga jedynie korzystanie z prac magisterskich. Pracownicy dydaktyczni i naukowi ZKMiRzP mogą korzystać z materiałów archiwalnych bez ograniczeń, jednak tylko na terenie Zakładu.
 8. Zbiory biblioteczne udostępniane są na miejscu. Studenci i pracownicy ZKMiRzP mogą wypożyczać książki i czasopisma po wypełnieniu rewersu, który zostaje odnotowany w rejestrze wypożyczeń.
 9. We wszystkich przypadkach materiały biblioteczne i archiwalne są udostępniane przez osoby do tego upoważnione.
 10. Materiały biblioteczne i archiwalne udostępniane są w godzinach, których wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń w ZMiRzP, godzinach 9:00-15:00 w terminach wcześniej uzgodnionych osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Zakładu bądź też bezpośrednio z pracownikami upoważnionymi do udostępniania zbiorów biblioteczno-archiwalnych.
 11. Osobom korzystającym ze zbiorów nie wolno: samodzielnie wyjmować materiałów z szaf, zmieniać porządku materiałów, dokonywać w nich zmian, uzupełnień, robić znaków, uwag, dopisków itp., pozostawiać materiałów bez opieki, a po zakończeniu prac - bez przekazania ich pracownikowi upoważnionemu do udostepniania zbiorów.
 12. W związku z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. 2002 nr 101, poz. 926) i ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2000, nr 80, poz. 904) nie wykonuje się kopii materiałów archiwalnych. Reprografie wykonywane są w ograniczonym zakresie, w wyjątkowych przypadkach. Fakt wykonania reprografii z dokładnym oznaczeniem kopiowanego fragmentu odnotowywany jest w karcie udostępniania pracy
 13. Osoby korzystające ze zbiorów archiwalnych zobowiązane są do przestrzegania prawa autorskiego i wyraźnego wymienienia w publikacji lub opracowaniu źródła wykorzystanych informacji.

 

 

 • EWAGLOS

  Dostępny już jest on-line wielojęzyczny, ilustrowany słownik terminów związanych z techniką, technologią i konserwacją MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH:

  EWAGLOS – Illustrated Glossary of Conservation Terms for Wall Paintings and Architectural Surfaces.

  Wersja książkowa dostępna jest w Bibliotece ZKMiRzP.