A A A

Stowarzyszenie Przyjaciół ZKMiRzP

Szanowni Państwo

Od chwili powstania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1945 roku, na jego Wydziale Sztuk Pięknych rozpoczęto kształcenie specjalistów w dziedzinie konserwacji-restauracji dzieł sztuki. W ciągu tych lat Pracownicy i Studenci Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, działającego w ramach Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, wielokrotnie podejmowali badania i prace w obiektach wymagających natychmiastowej i specjalistycznej pomocy. Wykonując prace konserwatorskie i restauratorskie ratowali dzieła sztuki - częstokroć wielkiej wartości historycznej i artystycznej, a mimo to skazane na zagładę.
Pracowaliśmy na rzecz zabytków Torunia i nie tylko. Konserwowane przez nas obrazy, rzeźby czy malowidła ścienne odnaleźć można w Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Kozłówce, Koszalinie, Lublinie, Malborku, Nysie, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Sanoku, Warszawie, Zamościu, Zielonej Górze, w dziesiątkach wsi i miasteczek rozrzuconych po całej Polsce. Obiekty z muzeów i kościołów tych miejscowości odzyskały swoją świetność dzięki pracom ćwiczeniowym i dyplomowym Studentów naszego Zakładu, wykonywanym pod opieką jego Pracowników.
Darowując dalsze życie około dwu tysiącom dzieł - obrazów, rzeźb, malowideł ściennych, udało nam się zachować je dla przyszłych pokoleń.
Świadomość bezcenności i kruchości naszego dziedzictwa, ogromu i pilności zadań, nie pozwalają biernie czekać na lepsze czasy. Kiedy pieniądze na ratowanie zagrożonego dzieła pojawią się zbyt późno, jego samego może już nie być. Dlatego w 1992 roku powołaliśmy Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Toruńskiej Szkoły Konserwacji. Jego celem jest wspieranie realizacji prac i kształcenia studentów - poprzez zakupy materiałów konserwatorskich, niezbędnego sprzętu i urządzeń. Pozwala nam to objąć opieką obiekty cenne dla naszej kultury, a nie należące do zamożnych właścicieli. Od lat pomagamy małym i biednym parafiom, muzeom i instytucjom kultury borykającym się częstokroć z dramatycznym brakiem środków.
Dzięki funduszom pozyskiwanym przez Stowarzyszenie organizujemy także polskie i zagraniczne praktyki naszych studentów, wspomagając działania na rzecz ochrony dziedzictwa polskiej kultury rozproszonego poza granicami Państwa - na Ukrainie, Litwie, we Francji i innych krajach.
Ważnym zadaniem Stowarzyszenia jest również dbanie o wysoki poziom polskiej szkoły konserwacji, poprzez organizację wykładów wybitnych specjalistów, warsztatów, konferencji i spotkań środowiskowych.
Środki pozyskiwane przez Stowarzyszenie nie stanowiły nigdy niczyich wynagrodzeń. Są w całości i wyłącznie przeznaczane na działania służące dobru zabytków.

Przekazując Stowarzyszeniu 1% podatku*, także i Państwo możecie mieć swój udział w ratowaniu wielu dzieł sztuki - wspaniałych świadectw polskiej kultury i ważnych składników naszego dziedzictwa.
Zachowajmy je razem dla przyszłych pokoleń.

Numer naszego konta: PKO BP I/O Toruń 32 1020 5011 0000 9602 0115 0333

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

Prof. dr Bogumiła J. Rouba
Prezes

* Od roku 2005 nasze Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego, zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dn. 24 .04. 2003 r. (Dz. U. nr 96 z 23. 05. 2003 r.). Wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000098197. Każdy obywatel ma prawo przekazać 1% swojego podatku dochodowego za miniony rok na rzecz organizacji pożytku publicznego.