A A A

STUDIA

Studia magisterskie na kierunku KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI trwają 6 lat (12 semestrów), mają charakter wyłącznie studiów dziennych, jednostopniowych. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra sztuki w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby polichromowanej (w tym także przedmiotów rzemiosła artystycznego).
W trakcie pierwszego, ogólnego roku studiów realizowany jest program zajęć z nauk pomocniczych - historii sztuki, chemii, zajęć z rysunku i malarstwa, fotografii i innych przedmiotów podstawowych. Na drugim roku Studenci uczestniczą już w zajęciach typowych dla specjalizacji, wykonując pod kierunkiem prowadzących określone zadania - przechodzą przez cykl wykładów z konserwacji malarstwa sztalugowego, ściennego, rzeźby oraz ćwiczeń z metodyki konserwacji, w trakcie których uczą się przeprowadzania poszczególnych zabiegów, równocześnie poznają zasady wykonywania dokumentacji konserwatorskiej. Na trzecim roku wykonują już prace konserwatorskie i restauratorskie przy dziełach sztuki. Od czwartego roku rozpoczynają realizację dyplomowych prac magisterskich.
Studia na specjalizacji konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby polichromowanej kończą się dyplomem magisterskim, na który składają się trzy elementy - kopia (obrazu gotyckiego i nowożytnego) wykonana pełna konserwacja i restauracja obrazu, rzeźby polichromowanej lub malowidła ściennego oraz praca teoretyczno-badawcza, która dotyczy zagadnień związanych z analizą stanu zachowania zabytków, nowoczesnych metod i materiałów stosowanych w zabiegach konserwatorskich i restauratorskich lub technologii i technik malarskich (często we współpracy z innymi jednostkami uniwersyteckimi) .
Studenci po I roku odbywają miesięczny plener malarski, natomiast po II, III i IV roku - wakacyjne ćwiczenia terenowe przy konserwacji malarstwa ściennego.
Studia na kierunku konserwacji i restauracji dzieł sztuki przygotowują do programowania, a w dużej mierze także do samodzielnego prowadzenia badań techniki i technologii dzieł sztuki pod kątem potrzeb konserwatorskich, ustalania stanu zachowania zabytków, stawiania na podstawie uzyskanych wyników naukowo ugruntowanych diagnoz konserwatorskich, a na ich podstawie do formułowania programów i przygotowania projektów konserwatorskich. Równocześnie interdyscyplinarna wiedza kierunkowa, zajęcia praktyczne, bogaty program zajęć plastycznych i praktyki konserwatorskie przygotowują do samodzielnego wykonywania prac artystycznych i zabiegów techniczno-konserwatorskich objętych zbiorowym pojęciem konserwacji i restauracji, z uwzględnieniem dokumentacji zarówno stanu zachowania, jak i przebiegu badań oraz samych prac konserwatorsko-restauratorskich.
Studenci uczestniczą w niektórych programach i pracach badawczych, prowadzonych, obok dydaktyki w Zakładzie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, zwłaszcza w badaniach nad oceną starych, dotychczas stosowanych i tworzeniem nowych środków i metod konserwatorskich.
Nasi Absolwenci są przygotowani do podejmowania prac przy malarstwie sztalugowym, ściennym i rzeźbie polichromowanej, ołtarzach, ramach, wytworach rzemiosła artystycznego.
Po odbyciu stażu zawodowego Absolwent jest uprawniony do samodzielnej pracy lub organizowania i kierowania pracą zespołu konserwatorskiego.

Prowadzimy także studia indywidualne, zwłaszcza dla studentów zagranicznych i studiujących konserwację jako drugi fakultet.